Вступне тестування

Вступний тест є аналогом міжнародно визнаних систем тестових завдань, які застосовуються при відборі слухачів до бізнес-шкіл (наприклад, тест GMAT)

  • Вступ до бізнес-школи МІМ
  • Питання та відповді
  • Вступне тестування
  • Правила прийому
  • Публічна інформація

Одним з компонентів процесу відбору слухачів на програму МВА у МІМ-Київ є вступне тестування. Метою подібних тестувань є вимірювання математичних, аналітичних та вербальних можливостей майбутніх студентів та визначення їх здатності щодо опанування навчальної програми.

Формат
Вступний тест містить перелік запитань, які розподілені за трьома секціями: математичною, аналітичною, вербальною. Тестування триває 125 хвилин, відповідно за секціями – 50, 40 і 35 хвилин. Між секціями передбачені дві перерви по 5 хвилин кожна.

До кожного з тестових запитань додається чотири варіанти можливих відповідей, з яких лише одна є правильною (multiple-choice questions). Такий формат має обмеження, оскільки не дозволяє вимірювати вміння людини формулювати свою точку зору, висловлюватись концептуально та використовувати аргументацію «за» та «проти». Однак, як свідчить практика, пропозиція значної кількості запитань з варіантами відповідей багатьом людям, які відрізняються своїм життєвим досвідом, змістом попередньо здобутої освіти та напрямами сучасної практичної діяльності, є цілком коректним, чесним та достатньо ефективним і достовірним засобом вимірювання.

Обмеження часу виконання тестових завдань застосовується з метою перевірки психофізичних якостей, дисципліни та реактивності мислення учасника тестування.

Зміст
За допомогою вступного тесту вимірюються можливості та навички, які розвиваються у людини протягом відносно тривалого часу. У тесті немає завдань, для відповіді на які потрібні знання спеціальних навчальних курсів або поглиблена інформованість в окремій сфері.


Математична секція тестових завдань спрямована на вимірювання розрахункових можливостей, вміння швидко проводити операції з числами, середніми показниками, процентами, орієнтуватися в елементарних графіках та геометричних фігурах, знаходити правильний алгоритм у прикладних завданнях.

Приклади:
1. Середня арифметична А, В і С дорівнює 20. Чому дорівнює середня арифметична А і В, якщо С = 8 ?
2. N студентів заплатили за навчання в інституті М гривень. Скільки гривень мали б заплатити К студентів ?
3. Чому дорівнює площа кола, яке вписано в квадрат із діагоналлю 8 ?


Аналітична секція містить завдання, які перевіряють вміння мислити послідовно, надавати даним логічно несуперечливу інтерпретацію, досягати правильних висновків за певних обмежень.

Приклад:
У розпорядженні тренера шахістів є команда з п’ятьох гравців: А, Б, В, Г і Д. На кожний матч команда виходить у складі трьох гравців за таких обмежень:
якщо тренер ставить на матч гравця Б, то одночасно ставиться гравець А;
якщо в поточному матчі грає В, то наступний матч він пропускає;
у черговому матчі тренер використовує не більш ніж одного гравця з тих, хто грав у попередньому матчі.
Питання: Якщо у попередньому матчі команда грала у складі А, Б і В, то на наступний матч вона може вийти в складі:
(А) А, В, Д; (В) А, Б, Д; (С) А, Г, Д; (D) Б, В, Г; (Е) А, Б, В.


Вербальна секція вступного тесту виявляє вміння сприймати текстову інформацію та знаходити у наведених текстах відповіді на поставлені запитання. Окрім того, секція містить питання, спрямовані на виявлення мовної ерудиції та асоціативного мислення.

Приклади:
1. Обрати слово, яке є максимально близьким за смислом (синонім) слову, яке наведене у запитанні.
Питання: ШАБЛОН.
Відповідь: (A) еталон; (B) норматив; (C) форма; (D) зразок; (E) приклад.
2. Обрати зв’язок з двох слів, який відображає за смислом саме такий зв’язок, який міститься у запитанні.
Питання: ФІЛЬМ – ПЛІВКА.
Відповідь: (A) радіо-гучномовець; (B) телевізор-антена; (C) метал-руда; (D) книга-папір; (E) склянка-вода.


Правила та процедури
Вступне тестування проводиться за такими правилами:
1. Кожний учасник тестування отримує відповідне запрошення, у якому вказані час і місце (аудиторія) проведення вступного тесту. Вхід в аудиторію пізніше від указаного часу заборонений.
2. Учасник тестування має бути готовий до того, що вступне тестування триває загалом 135 хвилин. Протягом цього часу всі учасники тестування залишаються на своїх місцях в аудиторії до повідомлення інструктора про те, що тестування завершене.
3. Учасники тестування зобов’язані виконувати вказівки інструктора, який проводить вступне тестування.

Підсумки тестування та їх інтерпретація
Індивідуальні показники кількості правильних відповідей з тестових питань доводяться до відома членів Приймальної комісії МІМ-Київ. Учасник тестування має право отримати від Приймальної комісії інформацію про особисті результати тестування. Ніяка додаткова інформація про підсумки вступного тестування не надається. Результати вступного тестування використовуються Приймальною комісією МІМ-Київ виключно для вирішення питання про формування складу студентів МІМ-Київ.


ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Для вступників на програму МВА МІМ-Київ кафедрою ділової англійської мови також проводиться вступне випробування, метою якого є перевірка рівня практичного володіння мовою. Рівень володіння англійською мовою визначається з метою подальшого розподілу студентів за групами відповідно до їх рівня володіння англійською мовою.
Формат
Вступне випробування складається з двох етапів. На першому етапі абітурієнт виконує комп’ютерний тест, за результатами якого визначається рівень його знань з граматики та лексики. На другому етапі проводиться співбесіда, під час якої перевіряються навички спілкування англійською мовою.
Зміст
Комп’ютерний тест складається з трьох розділів, які містять відповідно 30, 30 і 40 запитань. Кожний наступний розділ є складнішим порівняно з попереднім. На виконання тесту відводиться 60-90 хвилин. Швидкість виконання залежить від рівня знань абітурієнтів. Кожне запитання супроводжується чотирма варіантами відповіді, з яких лише один є правильним (multiple choice). Під час виконання тесту абітурієнтам не дозволяється користуватись словниками чи будь-якими іншими джерелами інформації. Комп’ютерна програма визначає кількість правильних відповідей, що надалі слугує одним із індикаторів для визначення рівня володіння англійською мовою.
Під час співбесіди перевіряється, наскільки абітурієнт уміє:
- вести бесіду на побутові, суспільно-політичні, економічні та бізнесові теми, демонструючи при цьому ініціативу, оціночне ставлення до змісту бесіди та швидку реакцію на репліки співрозмовника;
- повністю сприймати на слух інформацію англійською мовою з бізнесової тематики, подану в нормальному темпі мовлення;
- розуміти зміст текстів суспільно-політичної та професійної спрямованості.

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів за рівнями

Рівень знань «досконалий»: професійний рівень, максимально наближений до рівня носіїв мови.
«Нижчий досконалий»: вільне володіння усною та письмовою іноземною мовою, вільне сприйняття на слух та швидка реакція на мовлення співрозмовника у нормальному темпі.
«Вищий середній»: вільне спілкування у межах професійної тематики з незначними граматичними помилками та лексичними неточностями, які не заважають процесу комунікації.
«Середній»: адекватне висловлювання думки з умілим використанням засвоєної граматики та лексики в межах навчальної програми. Адекватна реакція на мовлення викладача, а також носія мови у нешвидкому темпі.
«Нижчий середній»: процес комунікації забезпечується належним чином, але з обмеженим використанням мовних структур і значною кількістю помилок.
«Вищий початковий»: суттєві граматичні помилки та стилістична невідповідність лексики, що значно ускладнює процес комунікації. Ускладнене сприйняття на слух тексту іноземною мови.
«Початковий»: обмежений процес комунікації, що регулярно порушується неправильним вживанням граматичних структур, лексичних одиниць, а також неадекватною вимовою. Значні труднощі у сприйнятті на слух в уповільненому темпі.